TAMPEREEN KAUPUNKI Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,

(2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Ceepos verkkokauppa

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään mm. tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen, raportoinnin sekä markkinoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot

Marja-Leena Pajusaari, koulutuspäällikkö

Tredu, Santalahdentien toimipiste

Santalahdentie 6, 33230 Tampere

Tampereen kaupunki,

PL 487, 33101 Tampere

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Ritva Rapatti, palveluvastaava

Tredu, Santalahdentien toimipiste

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

X Ei

Kyllä

tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

x Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö

Mikä?

Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

x Suostumus

Sopimuksen täytäntöönpano

B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

x Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

x Ei

Kyllä

Mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja suoramarkkinointilupa.

Tilausrekisteri: Yhteystiedot, tilatut tuotteet.

Asiakaskortit/-tunnisteet: korttinumero ja pin-tunnus.

Ilmoittautumiset: Ilmoitettavan nimi, yhteystiedot, terveydentila (allergiat ja muut rajoitteet), huoltajan tiedot.

Postituslistat: Sähköpostiosoite.

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Tilaustiedot säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

Ceepos-kassajärjestelmä / verkkokauppa

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

x Ei

Kyllä

11. Rekisterin tietolähteet

Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia, ilmoittautumisia ja maksaessaan verkkomaksujaan.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

x Ei

Kyllä

Minne?

Tietojen luovutuksen peruste

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta. Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

14. Rekistein tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

x Ei

Kyllä

Minne? Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määirttämiskriteerit

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti

16. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät tästä internet osoitteesta: www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta.